تلفن : ٥ـ٨٨٨٠٦٠٠٤ـ٠٢١
فکس : ۸۸۸۰۱۰۹۸
ایمیل : css@kracoir.com

بازدید مدیریت محترم عامل شرکت فلات قاره از غرفه این شرکت و توضیح جامع فعالیت شرکت در خصوص تامین و ساخت کمپرسور و قطعات بروم وید.

GachSaran

 بازدید مدیریت محترم عامل شرکت نفت و گاز گچساران  از غرفه و توضیح جامع فعالیت شرکت در خصوص تامین و ساخت کمپرسور و قطعات بروم وید.

 

Maron

بازدید مدیران محترم  شرکت نفت و گاز مارون   از غرفه و توضیح جامع فعالیت شرکت در خصوص تامین و ساخت کمپرسور و قطعات بروم وید.

ghedmat ۲26

oil industry equipment exhibition1.1

oil industry equipment exhibition1.2

oil industry equipment exhibition1.3

نظر خود را در مورد طراحی سایت شرکت بفرمایید.