تلفن : ٥ـ٨٨٨٠٦٠٠٤ـ٠٢١
فکس : ۸۸۸۰۱۰۹۸
ایمیل : css@kracoir.com

بازدید مدیریت محترم عامل شرکت فلات قاره از غرفه این شرکت و توضیح جامع فعالیت شرکت در خصوص تامین و ساخت کمپرسور و قطعات بروم وید.

GachSaran

 بازدید مدیریت محترم عامل شرکت نفت و گاز گچساران  از غرفه و توضیح جامع فعالیت شرکت در خصوص تامین و ساخت کمپرسور و قطعات بروم وید.

 

Maron

بازدید مدیران محترم  شرکت نفت و گاز مارون   از غرفه و توضیح جامع فعالیت شرکت در خصوص تامین و ساخت کمپرسور و قطعات بروم وید.

ghedmat ۲26

oil industry equipment exhibition1.1

oil industry equipment exhibition1.2

oil industry equipment exhibition1.3

نظر خود را در مورد طراحی سایت شرکت بفرمایید.

تاریخچه شرکت

1395

انتخاب به عنوان شرکت نمونه

توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه
1392

کسب نمایندگی ...

توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه
1390

کسب رتبه اول

توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه
1385

شروع فعالیت شرکت

توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه توضیحات مربوطه